Historie Nadace Valeč v Čechách

Počátky aktivit Nadace Valeč v Čechách započaly v roce 1993. V této době Nadace aktivně soustředila historický a přídělový majetek Obce Valeč dohledáváním na příslušných ministerstvech České republiky. Poté zakladatelé podali návrh registrace ke Krajskému soudu v Plzni.
Dne 1. 12. 1994 byla Nadace zaregistrována.

***

Ve stejném roce Nadace projednávala na Ministerstvu kultury podporu na záchranu Státního zámku Valeč, který byl zejména v zimních měsících, v té době již 17 let od požáru v roce 1976, zcela vystaven nepříznivým povětrnostním podmínkám a defacto devastován. Ministr kultury ČR Pavel Tigrid, dr. h. c. a jeho náměstek Ing. Josef Svoboda podpořili snahu Nadace a uvolnili pro Státní ústav památkové péče v Plzni na zastřešení zámku částku 10 mil. Kč.

***

Nadace, v zájmu záchrany objektu Dům zámeckých kaplanů ve Valči, odkoupila budovu od Obce Valeč s úmyslem provést kompletní rekonstrukci objektu a následně prostor využívat ke své další činnosti zaměřené na kulturní, vzdělávací a společenské akce, záchranu pamětihodností a podporu tradic i ochranu životního prostředí.

***

Dům zámeckých kaplanů byl postaven v barokním stylu v roce 1701 a sloužil svému účelu do konce 2. světové války. Od února 1948 postupně a pozvolna chátral. Jisté období sloužil k bydlení a později zde byla i diskotéka ČSM (dochovaly se černě natřené pískovcové ostění v celém objektu).
Ke všem realizovaným projektům, které Nadace vytvářela, musela být, pro vysokou finanční náročnost, vždy provedena etapizace projektu a finanční prostředky byly rozloženy do několika časových etap. Finančně náročná rekonstrukce byla rozdělena do osmi etap a trvala plných 17 let. Rekonstrukce probíhala v období 1995 – 2012.

***

Nadace se dlouhodobě podílí na záchraně kulturního dědictví aktivním získáváním finančních prostředků, vytvářením projektů a také jejich následnou realizací. Mimo již zmíněného Domu zámeckých kaplanů a aktivit okolo Státního zámku Valeč byla prostřednictvím Nadace realizována ve Valči i jedna z etap opravy památkově chráněného objektu Kostel Narození sv. Jana Křtitele.

***

V oblasti Doupovských hor se Nadace v letech 1995 – 2001 podílela, mimo jiné subjekty, na záchraně dalších historických, památkově chráněných objektů:

  • oprava varhan v kostele Sv. Petra a Pavla ve Žluticích
  • oprava kostela Narození Panny Marie ve Štědré
  • rekonstrukce hřbitova a kostela Sv. Václava v Nahořečicích
  • oprava kaple Sv. Floriána v Bošově
  • oprava kostela Navštívení Panny Marie ve Skocích ve spolupráci s německými rodáky z Ackermann-Gemeinde.

Opravy ve Valči, Štědré, Nahořečicích a Bošově byly prováděny také za vydatné pomoci německých rodáků a jejich přímé finanční účasti na opravách.

***

V letech 2000 – 2012 se dvakrát za sebou pokusily na sobě nezávislé skupiny osob převzít do své moci sídlo Nadace a využít ho pro své soukromé zájmy. V této době se Nadace potýkala s existenčními problémy a zadlužeností. Nemalou měrou k tomuto stavu přispěla i liknavost a nedůslednost členů tehdejší Správní rady Nadace. V roce 2011 byla předložena KS v Plzni žádost o jmenování nové Správní rady Nadace. KS v Plzni následně svým usnesením jmenoval v roce 2012 novou Správní radu Nadace, jejímž předsedou byl zvolen Ing. Zdeněk Mach, který prakticky vyvedl Nadaci z kritické situace (2012) a narovnal veškeré finanční vztahy s věřiteli. V této činnosti pokračovala i nová Správní rada. Postupnými kroky došlo ke stabilizaci činnosti, k dokončení rekonstrukce sídla Nadace a vybavení prostor nábytkem. Jednalo se o investici do restaurátorských prací a úpravu prostranství před budovou v celkové hodnotě 600 tisíc Kč a v roce 2013 rekonstukci topného zdroje 820 tisíc Kč. Tak byly vytvořeny podmínky pro využití prostor Domu zámeckých kaplanů dalšími subjekty. Výsledkem těchto úprav je skutečný klenot mezi památkami v Obci Valeč.

***

Dnes je část objektu využívána Nadací a část je pronajata dalším subjektům působícím v oblasti rozvoje venkova (MAS Vladař, LEADER ACADEMY o.p.s.)

***

Od roku 2012 je Nadace Valeč v Čechách stabilizovaný subjekt, který rozvíjí svou působnost v souladu se Statutem Nadace.

Novinky

Nabídka ubytování

31.07.2017 13:48
Využijte možnosti ubytování ve Valči v historickém objektu Dům zámeckých kaplanů. Zažijete...

Poskytnutí příspěvku

24.11.2013 19:51
Tyto webové stránky byly vytvořeny za finančního přispění Karlovarského kraje

Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.